ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ANASAYFA

02.04.2024 – Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.

Şirketimizin, 1 TL nominal değerli nama yazılı 938.116.902,57 adet hisseye tekabül eden 938.116.902,57 TL'lik ödenmiş sermayesinin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının TFRS kayıtları baz alınarak 1.400.283.822 TL, Paylara ilişkin Primler/İskontoların yasal kayıtları baz alınarak 2.914.677.466,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarının yasal kayıtları baz alınarak 1.746.921.808,58 olmak üzere toplam 6.061.883.097,43 TL'nin iç kaynaklardan karşılanarak %646,17566 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılarak sermayenin 7.000.000.000 TL'ye artırılması hususunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.


27.03.2024 – Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolara Etkisi

Şirketimiz "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29)" hükümlerine göre Konsolide Kar veya Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosunu yayınlamıştır. Şirketimizin borçluluk yapısının çok düşük olması ve özkaynaklarının varlıklar karşısında çok yüksek oranda olması bilanço sağlığı açısından olumlu bir durum olmasına karşın yukarıda sözü geçen hükümler çerçevesinde karlılığımız 917.129.027 TL tutarında düşmüştür. Sonuç olarak olumlu gerçekleşen bilanço pozisyonunun kar/zarar da enflasyon düzeltmesi nedeni ile negatif etkilendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.


06.03.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK Onayı

 

Şirket Esas Sözleşmesini 6. Maddesinde belirtilmiş olan 1.262.050.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusu, Kurul'un 29.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-50535 sayılı yazısı ile onaylanmış ve tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir.

 

SPK onaylı Tadil Metni ekte yer almakta olup, esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın da iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek 

15.02.2024 – Venezuela'da Gerçekleşecek Yeni Faaliyetler Hk.

Şirketimizin 02.12.2023 tarihli açıklamasında belirtilen ve Venezuela'da gerçekleşecek yeni faaliyetler ve devam eden süreçlere yönelik olarak Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından sözleşmesi bulunan Multiservicios Tomlam CA'nın sahada çalışma izni alınmış olup söz konusu petrol sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda ODAŞ ve Şirketimiz arasında imzalanan Protokol çerçevesinde ilgili süreç devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

24.01.2024 - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirket Yönetim Kurulu, 20.12.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali Kemal Kazancı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.

26.07.2022 - JCR Kredi Derecelendirme Notu Hk.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 26.07.2022 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Çan2 Termik A.Ş.'nin yatırım yapılabilir seviye içerisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu “BBB- (tr)” seviyesinden “BBB (tr)” seviyesine revize edilmiş olup görünüm “Pozitif” olarak belirlenmiştir.

30.06.2022-  Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi Hakkında

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040378


17.05.2022 – Yabancı Para Birimi Cinsiden Yükümlükler Hk.

Şirketimiz, 2024 yılı Haziran ayına kadar ödemekle yükümlü olduğu toplam 46 Mn Euro tutarındaki yabancı para birimi cinsinden anapara ve faiz ödemelerinin tamamını Euro bazlı mevduat ile birlikte forward işlemleri de yaparak kur riskini kapatmiştir (hedgelemiştir).

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

2022 Özel Durum Açıklamaları

27.04.2022 - Halka Arz Fiyatının Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu 1. Çeyrek 2022


18.01.2022 – Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;
Şirketimizin Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Necdet Akşay'ın seçilmesine,
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Necdet Akşay ve Sayın Mehmet Erdem Aykın'ın' seçilmesine,
Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Necdet Akşay'ın, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.

Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

12.01.2022 - Payların Borsada İşlem Gören Niteliğe Dönüşmesine Yönelik Pay Satış Bilgi Formunun Kurul Onayına Sunulması Hakkında

Ana ortağımız Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru hakkındaki açıklaması ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız


28.12.2021 - 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na tesciline yönelik ilgili bilgilendirme aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986738

09.12.2021 - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirket Yönetim Kurulu, 09.12.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali Kemal Kazancı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Necdet Akşay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.

09.12.2021 - 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda, 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unda karar verilmiştir.

Eki Görüntülemek İçin Tıklayınız

09.12.2021- 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÇAN2 Termik A.Ş’nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucuna yönelik link aşağıda yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982457

06.12.2021 - Çan2 Termik A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Çan2 Termik A.Ş.'ye ait Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

23.09.2021 -Döviz Hedge İşlemi Hk.

Şirketimizin mevcut durum itibariyle bilançosunda 132.3 Milyon Euro döviz riski bulunmaktadır. Şirketimiz ABD ve Türk Merkez Bankalarının faiz karaları öncesi 17.09.2021 tarihindeki 75 Milyon Euro'luk forward işlemi ile pozisyon almış ve bugün mesai bitimi öncesinde bu işlem kapatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

09.11.2021 - Halka Arz Fiyatinin Belirlenmesinde Esas Alinan Varsayimlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

01.09.2021 -  Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu

SPK VII ‐ 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca halka arzdan elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

01.09.2021 – Halka Arz Fiyatinin Belirlenmesinde Esas Alinan Varsayimlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

30.07.2021 – Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 30.07.2021 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Çan2 Termik A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB- (Trk) (Stabil Görünüm)" olarak yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.

30.06.2021 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

31.05.2021  “Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu”

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

12.05.2021 - 2021 Yılı 1. Çeyrek Dönemi Değerlendirme

Finansal Değerlendirme

Çan2 Termik A.Ş. 2021 yılı 1. Çeyrek finansal döneminde yönelik konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %51,2 oranında artarak 67,8 Mn TL seviye yükselmiştir. Söz konusu dönem içerisinde konsolide ciro yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,7 oranında artarak 237,7 Mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2021 yılı 1. Çeyrek döneminde 160,6 Mn TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşmiştir. Söz konusu dönem zararı ağırlıklı olarak ilgili faaliyet dönemi içerisinde yaşanan döviz kurlarındaki artış beraberinde finansman giderlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Çan2 Termik A.ş.’nin gelirleri büyük bir oranda dövize endeksli olup, ilgili dönemde ortaya çıkan kambiyo zararının büyük bir kısmı realize olmayan ve nakit akışına etki etmeyen bir zarardır. Aynı zamanda Çan2 Termik A.Ş.’nin bilanço dönemi sonrasında gerçekleştirmiş olduğu halka arzı ile birlikte elde edilen gelir, döviz kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece grubun konsolide döviz cinsinden borcu 31 Mart 2021 dönemine göre yaklaşık %15,5 oranında azalmıştır.

Operasyonel Değerlendirme
Çan-2 Termik Santrali Ocak- Mart 2021 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında artırarak toplam 527 GWh seviyesinde gerçekleştirmiştir. Yine aynı dönem içerisinde de ortalama Kapasite Kullanım Oranı ortalama %75 seviyesine yükseltmiştir. (2020 yılı 1. Çeyrek Kapasite Kullanım Oranı %55,1)


02.12.2023 - Yurtdışında Gerçekleşecek Yeni Faaliyetler Hk.

 

Şirketimiz ana faaliyet alanı olan termik santral elektrik üretimi ve buna bağlı olan madencilik alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.  Bununla beraber Şirketimiz konsolide finansal yapısı içerisinde ana kredilerini kapatmış ve serbest nakit akışı yaratmaya başlamıştır. Bu çerçevede Şirketimiz yıllık elde edeceği faaliyet karının %20 - %50 arasındaki kısmının imkanlar çerçevesinde gelirlerinin artırılmasına yönelik enerji sektöründe çeşitlendirilmiş yeni faaliyet alanlarına kaydırılmasını planlamaktadır. Aktarılacak ilave kaynak bu çerçevede ileride gerçekleşmesi planlanan temettü dağıtım imkanlarının önüne geçmeyecektir.

 

Şirketimiz, enerji alanında hedeflenen gelir çeşitliliği çerçevesinde Amerikan yönetiminin 18 Ekim 2023 tarihi itibariyle Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının yarattığı fırsatın da değerlendirilmesi ile Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınmış olan Multiservicios Tomlam CA şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacaktır.

 

Söz konusu şirket Venezuela'da yer alan ve 4 sahadan oluşan üretim bloğunda toplam 171 kuyudan oluşan hafif ve graviteleri 18° ile 60° API arasında değişen orta ham petrol üretimine sahip alanda Kalkınma Planı çerçevesinde PDVSA adına üretim faaliyetlerini gerçekleştirecektir. 

 

Sahalarda devlet adına ispat edilmiş yaklaşık 593 milyon varil petrol rezervlerinin olduğu tahmin edilirken, gaz rezervleri yaklaşık 1,373 milyon cubic feet seviyesindedir.

 

Bu çerçevede, 2024 yılının ilk 5 aylık dönemi içerisinde 6 Mn USD'lık ilk finansman sağlanması planlanmaktadır. İşletmenin faaliyete geçmesiyle üretimden oluşacak faaliyet gelirleri de dikkate alınarak ilave yatırım oluşturulacaktır.

 

İlgili ülkeye yönelik yatırım ajans ve izinlerinin alınması ve tanıtımı ana ortağımız Odaş tarafından yapıldığı için tüm başvuru süreç ve işlemler Odaş üzerinden yapılmış olup takip eden 60 gün içerisinde söz konusu petrol ve doğalgaz sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirketimiz arasında 01.12.2023 tarihli protokol imzalanmıştır.

 

Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.


09.11.2023 – Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı suretiyle ihraç edilen toplam 138.116.902 TL nominal değerli paylarının, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye pay başına 21,76 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla Borsa İstanbul toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/11/2023 tarihinde gerçekleşmiştir.


07.11.2023 - Tahsisli Sermaye Artırımı Süreci SPK Onaylı İhraç Belgesi

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.


EK


01.11.2023 - Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Süreci Hk.

 

30.10.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği üzere pay satış fiyatı nominal değerden, Odaş'ın Şirket paylarında 21-27.07.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından düşük olmayacak şekilde ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirleneceği duyurulmuştu.

 

30.10.2023 tarihinde yapılan diğer özel durum açıklamamızda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği şekilde nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla başvuru yapıldığı duyurulmuştu.

 

Bu çerçevede tahsisli sermaye artırımına yönelik ihraç edilecek payların satış fiyatı, 30.10.2023 tarihli Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan başvuru ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış Prosedürü'nün 7.1 maddesindeki her iki seçeneğe göre belirlenen fiyatlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli ve 2023/65 sayılı bülteninde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

 

İlgili değerlendirme sonucunda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 21,76 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımı işlemi sonucunda mevcut sermayenin 800.000.000 TL'den 938.116.902 TL'ye çıkarılması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.


30.10.2023 - Tahsisli Sermaye Artırım Süreci Borsa İstanbul Başvurusu Hk.

 

Şirketimizin 30.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında da bahsedildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli ve 2023/65 sayılı haftalık bülteninde Tahsisli Sermaye Artırım başvurumuzun olumlu karşılandığı duyurulmuştur.

 

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği şekilde nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla bugün başvuru yapılmıştır.


30.10.2023 – Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
08.08.2023 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip Sermaye 
Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13üncü maddesinde belirtilen "Tahsisli Satış" yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli ve 2023/65 sayılı Haftalık Bülteni'nde olumlu karşılanmıştır.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği üzere pay satış fiyatı nominal değerden, Odaş'ın Şirket paylarında 21-27.07.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından düşük olmayacak şekilde ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


08.08.2023 - Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

Fonun Kullanım Yeri Raporu


08.08.2023 - Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.

31.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "Tahsisli Satış" yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 08.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


31.07.2023 – Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na Başvuru Hk.

21-27 Temmuz 2023 tarihlerinde şirket hissedarlarımızdan Odaş Elektirk Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin gerçekleştirmiş olduğu pay satış işlemlerine ilişkin bilgilendirme doğrultusunda toplam 3.005.423.800 TL tutar Odaş tarafından sermaye avansı olarak şirketimiz hesaplarına yatırılmıştır.

 

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31/07/2023 tarihli kararı Çan2 Termik A.Ş.'nin 1.262.050.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 800.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 3.005.423.800.-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Şirketimiz ana ortağı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye tahsisli satış yöntemi ile şirkete koymuş olduğu sermaye avansından karşılanmak üzere yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının ana ortağımız Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye satılması ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

31.07.2023 - Şirketimizin Yabancı Para Birimi Cinsinden Tüm Kredilerinin Kapanması Hakkında

Şirketimizin yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri bugün itibariyle kapatılmıştır.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.26.07.2023 – JCR Kredi Derecelendirme Notu Hk.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 26.07.2023 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Çan2 Termik A.Ş.'nin yatırım yapılabilir seviye içerisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (tr)" seviyesinden "BBB+ (tr)" seviyesine yukarı yönlü revize edilmiş olup görünüm "Stabil" olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


14.07.2023 - Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 14.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18386 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


11.07.2023 – 13.01.2023 Tarihli EPDK Yazısına Yönelik Mahkeme Kararı Hk.

Şirketimizin 14.01.2023, 11.04.2023 ve 17.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere tarafımıza EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik açılan dava ile Şirketimiz lehine tesis edilen kararın Ankara 8. İdare Dava Dairesi tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, davanın esastan görülmesine devam edilmektedir.


Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz


17.06.2023 - 13.01.2023 Tarihli EPDK Yazısına Yönelik Mahkeme Kararı Hk.

Şirketimizin 14.01.2023 ve 11.04.2023 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, EPDK'nın 30 Eylül 2022 tarihinde yaptığı değişiklik ile Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. Maddesine "(nihai tüketiciye kadar)" ibaresi eklenmiş, değişen muafiyet kapsamı geçmişe etkili olarak yürütülmek istenmiş ve ardından gerçeği yansıtmayan içeriklere basında yer verilmiştir.

 

EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik açılan davaya ilişkin tarafımıza ulaşan bilgiye göre Şirketimiz lehine olan karar ile EPDK tarafından tesis edilen idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


24.05.2023 - Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.05.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17436 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


22.05.2023 Esas Sözleşme Tescili

Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tescil işlemi 18.05.2023 tarihinde yapılmış olup Ticaret Sicil Gazetesi 18.05.2023 tarih ve 10834 sayısında ilan edilmiştir. Güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır. 

 

Esas Sözleşme


10.05.2023 - 01.01.2023-01.03.2023 Dönemi Konsolide FAVÖK Hk.

Çan2 Termik Santralimizin, en son Ekim 2021 tarihinde yapılmış olan planlı bakımı ve revizyon çalışmaları, 2023 yılı döneminde 02 Mart 2023 – 08 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmış olup santralde bu tarihler arasında üretim gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu planlı bakım ve revizyon çalışmaları da göz önüne alındığında Şirketimiz ilgili faaliyet dönemi içerisinde 288 Mn TL FAVÖK elde etmiştir.


04.05.2023 - Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihi Hk.

Şirketimiz sermayesinin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL’lik kısmı karşılanmak suretiyle 320.000.000 TL’den 800.000.000 TL’ye artırılmasına yönelik olarak yapılan pay ihracı ve Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve pay ihracının onaylanmasına ilişkin duyuru Kurul’un 27.04.2023 tarih ve 2023/25 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

 

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.05.2023’tür.

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Onay İhraç Belgesi


Esas Sözleşme Tadil Metni


28.04.2023 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarak dağıtılması hususunda Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru Kurul'un 27.04.2023 tarihli bülteninde onaylanmıştır.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim İçin Tıklayınız

11.04.2023 - 13.01.2023 Tarihli Tarafımıza İletilen EPDK Yazısı ile İlgili Gelişmeler Hk.

Şirketimizin, 14.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere tarafımıza EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik dava açılmış, ilk etapta yürütmenin durdurulmasına yönelik talebimiz bugün itibariyle ulaşan bilgiye göre Ankara 8. İdari Dava Dairesinin kararı ile reddedilmiştir. Ancak davanın Ankara 10. İdare Mahkemesinde esastan görülmesine devam edilmektedir.

Söz konusu süreç şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, henüz nihai hale ulaşmış bir karar söz konusu değildir ve gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.


31.03.2023 - Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle fiyat hareketlerini etkileyecek herhangi bir durumumuz bulunmamakla beraber en son 2021 yılı Ekim ayında yıllık planlı bakıma giren Santral, 02 Mart 2023'de yıllık planlı bakıma alınmıştır ve 08 Nisan 2023'de tekrar üretime geçmesi hedeflenmektedir.


13.03.2023 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili
Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi 2022 yılı Olağan Genel kurul toplantısında onaylanmış ve 03.03.2023 tarih ve 10782 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. 


23.02.2023 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulda Onaylanması

Yönetim Kurulumuz tarafındanDenetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda belirlenen ve 6102sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunuuyarınca esaslara uygun olarak, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimizhesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili AS Bağımsız Denetim ve YMMA.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 23.02.2023 tarihli ŞirketOlağan Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir. 

 

23.02.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı

21.02.2023 tarih 2023/04 sayı ileyeniden düzenlenmiş olup yeni yönetim kurulu kararına yönelik olarak;

Şirketimizin 1.262.050.000 TL'likkayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 320.000.000adet hisseye tekabül eden 320.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 2022 yılı dönemnet karından karşılanmak üzere 480.000.000 TL artırılması suretiyle bedelsizsermaye artışının yapılarak toplam sermayenin %150 oranında arttırılarak800.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında TFRS ve Yasal kayıtlara göre payolarak dağıtılabilecek iç kaynak kalemleri aşağıdaki şekildedir;

1-Şirketimizin TFRS kayıtlarınagöre; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488TL'lik emisyon priminin 293.751.490 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsupedilmesine, 2.137.026.469 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan108.419.002 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TLbirinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'ninbedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçimindedağıtılması,

2-Şirketimizin yasal kayıtlarınagöre ise; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488TL'lik emisyon priminin 981.471.551 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsupedilmesine, 1.369.088.647 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan796.139.063 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TLbirinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'ninbedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçimindedağıtılması,

Bu kapsamda yasal kayıtları bazalarak 2022 Yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'nin dönem netkarından karşılanarak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarakdağıtılmasının gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifasıve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesindetamamlanması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine 2022 yılı OlağanGenel Kurulunda karar verilmiştir.


2022 Kar Dağıtım Tablosu

 

21.02.2023- Sermaye Artırım Azaltın İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılıYönetim Kurulu kararının iptal edilerek 21.02.2023 tarih 2023/04 sayı ileyeniden düzenlenmiş olup yeni yönetim kurulu kararına yönelik olarak;

Şirketimizin 1.262.050.000 TL'likkayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 320.000.000adet hisseye tekabül eden 320.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 2022 yılıdönem net karından karşılanmak üzere 480.000.000 TL artırılması suretiylebedelsiz sermaye artışının yapılarak toplam sermayenin %150 oranındaarttırılarak 800.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında TFRS ve Yasal kayıtlaragöre pay olarak dağıtılabilecek iç kaynak kalemleri aşağıdaki şekildedir;

1-Şirketimizin TFRS kayıtlarınagöre; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488TL'lik emisyon priminin 293.751.490 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsupedilmesine, 2.137.026.469 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan108.419.002 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TLbirinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'ninbedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçimindedağıtılması,

2-Şirketimizin yasal kayıtlarınagöre ise; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488TL'lik emisyon priminin 981.471.551 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsupedilmesine, 1.369.088.647 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan796.139.063 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TLbirinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'ninbedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçimindedağıtılması,

Bu kapsamda yasal kayıtları bazalarak 2022 Yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'nin dönem netkarından karşılanarak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarakdağıtılmasının gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifasıve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesindetamamlanması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin, 2022 yılıOlağan Genel Kurulu'na önerilmesi karara bağlanacaktır.

 

21.02.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılıYönetim Kurulu kararı iptal edilerek 21.02.2023 tarih 2023/04 sayı ile yenidendüzenlenmiş olup yeni yönetim kurulu kararına yönelik olarak;

Şirketimizin 1.262.050.000 TL'likkayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 320.000.000adet hisseye tekabül eden 320.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 2022 yılıdönem net karından karşılanmak üzere 480.000.000 TL artırılması suretiylebedelsiz sermaye artışının yapılarak toplam sermayenin %150 oranında arttırılarak800.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında TFRS ve Yasal kayıtlara göre payolarak dağıtılabilecek iç kaynak kalemleri aşağıdaki şekildedir;

1-Şirketimizin TFRS kayıtlarınagöre; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488TL'lik emisyon priminin 293.751.490 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsupedilmesine, 2.137.026.469 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan108.419.002 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TLbirinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'ninbedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçimindedağıtılması,

2-Şirketimizin yasal kayıtlarınagöre ise; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488TL'lik emisyon priminin 981.471.551 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsupedilmesine, 1.369.088.647 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan796.139.063 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TLbirinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'ninbedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçimindedağıtılması,

Bu kapsamda yasal kayıtları bazalarak 2022 Yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'nin dönem netkarından karşılanarak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarakdağıtılmasının gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifasıve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesindetamamlanması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin, 2022 yılıOlağan Genel Kurulu'na önerilmesi karara bağlanacaktır.


09.02.2023 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan"Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkinDenetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.


Halka ArzFiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu


02.02.2023 - Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.02.2023 tarih ve E-18454353-100.06-14905 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle fiyat hareketlerini etkileyecek herhangi bir durumumuz bulunmamakta olup operasyonlarımız faal ve iş planına göre devam etmektedir.

Diğer taraftan 14.01.2023 tarihinde yayınlamış olduğumuz özel durum açıklamamıza belirtiğimiz hususlara yönelik süreçler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Özellikle bazı resmi dairelere yönelik beyan edilen ve sosyal medya üzerinden yapılan fiyat manipülasyonuna veya spekülasyonuna sebep olacak hükümsüz paylaşımlar izlenilmekte ve gerekli adımların atılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.


31.01.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


31.01.2023 – Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu

Şirketimizin 25.01.2023 tarihliyönetim kurulu kararına yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıKanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal RaporlamaStandartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve As Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafındandenetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide malitablolarından ve Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunuesaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde 1.262.050.000 TL' lik kayıtlısermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 320.000.000 adethisseye tekabül eden 320.000.000 TL' lik ödenmiş sermayesinin 2022 yılı dönemnet karından karşılanmak üzere 294.667.512 TL ve paylara ilişkinPrimler/İskontolar hesabından karşılanmak üzere 185.332.488 TL olmak üzeretoplam 480.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz sermaye artışınınyapılarak toplam sermayenin %150 oranında arttırılarak 800.000.000 TL' yeçıkartılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurul'una bugün itibariylebaşvuruda bulunmuştur.


27.01.2023- Tarihi ve Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


27.01.2023 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hk.

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'da hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. 


26.01.2023 - Sürdürülebilirlik Raporu 2022

01.01.2022-31.12.2022 Dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu ek'te yer almaktadır.


14.01.2023 Tarihli Tarafımıza İletilen EPDK Yazısı Hk.

30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'daki değişiklik ile ikili anlaşma miktarlarının muafiyet kapsamında olduğu kanunen belirtilmiştir.

Şirketimiz de söz konusu muafiyete ilişkin EPİAŞ'ın talebi üzerine hem ikili anlaşmalarını hem de bundan çok daha düşük miktarda olan nihai tüketiciye dolaylı olarak satılan kısımlarını EPİAŞ'a bildirmiştir. EPİAŞ da Usul ve Esaslar'a uygun olarak, nihai tüketiciye satılan miktarları değil ikili anlaşma miktarlarını baz alarak muafiyet uygulamıştır.


30 Eylül 2022 tarihinde, EPDK tarafından Usul ve Esaslar'da değişiklik yapılmış ve EK-1'de gösterildiği üzere 7. Maddeye "(nihai tüketiciye kadar)" ibaresi eklenmiştir.


Ancak EPİAŞ, EPDK'nın yönlendirmesiyle ilgili Usul ve Esaslar'daki değişikliği, temel hak ve hukuk kurallarının aksine geriye dönük olarak işletmek istemektedir. EPDK bu durumu 13 Ocak 2023 tarihli yazısıyla tarafımıza bildirmiştir ve hemen ardından da gerçeği yansıtmayacak şekilde basında yer verilmiştir.


Şirketimiz, Usul ve Esaslar'a uygun olarak karlılığının %60'ını dağıtım şirketlerinin maliyetlerine destek olmak için harcamaktadır. Bununla beraber, temel hukuktan uzaklaşılmasını ve bazı medya organlarında ceza veya benzeri yanıltıcı içeriklere ilişkin yayınları kabul etmemekteyiz. Şirketimizin bu konulara ilişkin her türlü hakkını koruyacağını bildiririz.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.


05.01.2023  - Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye PiyasasıKurulu'nun II-17.1 sayılı KurumsalYönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerçerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;


- Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Denetimden SorumluKomite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve DenetimdenSorumlu Komite Üyesi olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'ninseçilmesine,  


- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve KomiteBaşkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarakSayın Zehra Zeynep Dereli ve Sayın Melih Yüceyurt'unseçilmesine,


- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına veKomite Başkanı olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'in, Komite Üyesiolarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine,


katılanların oybirliği ile karar vermiştir.