ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ANASAYFA

Şirketimiz, 2024 yılı Haziran ayına kadar ödemekle yükümlü olduğu toplam 46 Mn Euro tutarındaki yabancı para birimi cinsinden anapara ve faiz ödemelerinin tamamını Euro bazlı mevduat ile birlikte forward işlemleri de yaparak kur riskini kapatmiştir (hedgelemiştir).

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;
Şirketimizin Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Necdet Akşay'ın seçilmesine,
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Necdet Akşay ve Sayın Mehmet Erdem Aykın'ın' seçilmesine,
Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Necdet Akşay'ın, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.

Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Ana ortağımız Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru hakkındaki açıklaması ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na tesciline yönelik ilgili bilgilendirme aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986738

Şirket Yönetim Kurulu, 09.12.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali Kemal Kazancı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Necdet Akşay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda, 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unda karar verilmiştir.

Eki Görüntülemek İçin Tıklayınız

ÇAN2 Termik A.Ş’nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucuna yönelik link aşağıda yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982457

Çan2 Termik A.Ş.'ye ait Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

Şirketimizin mevcut durum itibariyle bilançosunda 132.3 Milyon Euro döviz riski bulunmaktadır. Şirketimiz ABD ve Türk Merkez Bankalarının faiz karaları öncesi 17.09.2021 tarihindeki 75 Milyon Euro'luk forward işlemi ile pozisyon almış ve bugün mesai bitimi öncesinde bu işlem kapatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

SPK VII ‐ 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca halka arzdan elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 30.07.2021 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Çan2 Termik A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB- (Trk) (Stabil Görünüm)" olarak yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.

Eki görüntülemek için tıklayınız

Finansal Değerlendirme

Çan2 Termik A.Ş. 2021 yılı 1. Çeyrek finansal döneminde yönelik konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %51,2 oranında artarak 67,8 Mn TL seviye yükselmiştir. Söz konusu dönem içerisinde konsolide ciro yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,7 oranında artarak 237,7 Mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2021 yılı 1. Çeyrek döneminde 160,6 Mn TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşmiştir. Söz konusu dönem zararı ağırlıklı olarak ilgili faaliyet dönemi içerisinde yaşanan döviz kurlarındaki artış beraberinde finansman giderlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Çan2 Termik A.ş.’nin gelirleri büyük bir oranda dövize endeksli olup, ilgili dönemde ortaya çıkan kambiyo zararının büyük bir kısmı realize olmayan ve nakit akışına etki etmeyen bir zarardır. Aynı zamanda Çan2 Termik A.Ş.’nin bilanço dönemi sonrasında gerçekleştirmiş olduğu halka arzı ile birlikte elde edilen gelir, döviz kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece grubun konsolide döviz cinsinden borcu 31 Mart 2021 dönemine göre yaklaşık %15,5 oranında azalmıştır.

Operasyonel Değerlendirme
Çan-2 Termik Santrali Ocak- Mart 2021 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında artırarak toplam 527 GWh seviyesinde gerçekleştirmiştir. Yine aynı dönem içerisinde de ortalama Kapasite Kullanım Oranı ortalama %75 seviyesine yükseltmiştir. (2020 yılı 1. Çeyrek Kapasite Kullanım Oranı %55,1)